Sjuk

Sjukpension vid långvarig sjukdom

Om du blir långvarigt sjuk – över 90 dagar i följd eller 150 dagar under den senaste tolvmånadersperioden – har du rätt till sjukpension enligt BTP-planen. Den är ett komplement till den allmänna försäkringens sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukpensionen betalas ut i proportion till graden av din arbetsoförmåga men bara om du är arbetsoförmögen till 25 procent eller mer.

Underlag till SPK

Under sjukfallet skickar du dina läkarintyg till din arbetsgivare som sedan skickar vidare intygen till SPK. Vi kan komma att behöva inhämta information om dig ur socialförsäkringsdatabasen, vilket sker i samarbete med Försäkringskassan. Kontroll mot socialförsäkringsdatabasen sker först när du har lämnat ditt samtycke via vår inloggning, klicka här för att logga in >>. Vi behöver alltid få en kopia på Försäkringskassans beslut om övergång från sjukpenning till sjukersättning. Likaså när graden av sjukersättning ändras från exempelvis 75 % till 100 % på grund av förändrad arbetsoförmåga. Om anställningen skulle upphöra medan du har ett pågående sjukärende så gäller efterskyddet från BTP-planen i 3 månader gällande rehabiliteringsersättning samt aktivitetsstöd. Sjukpenning och sjukersättning betalas ut från SPK med motsvarande grad som Försäkringskassan. Utbetalningen från SPK kvarstår även om anställningen upphör så länge som ersättningen hos Försäkringskassan kvarstår utan glapp.