Efterlevandepension

I BTP ingår ett mycket bra efterlevandeskydd om du skulle avlida. Efterlevandepension betalas ut till din familj.

Särskild efterlevandepension

Avlider du under din anställning (innan du tar ut din pension) och vid dödsfallet har maka, make, registrerad partner eller sambo som också är yngre än 65 år vid dödsfallet, betalas särskild efterlevandepension längst till dess att denne fyllt 65 år, dock i minst fem år.

Särskild barnpension

Om du avlider innan avgång med pension och har barn under 21 år så har de rätt till särskild barnpension. Den totala ersättningen ökar om det finns flera barn under 21 år och den fördelas lika dem emellan.

Hur mycket får mina efterlevande?

Alla ersättningsbelopp utgår från din pensionsmedförande lön och beräknas på lönedelar upp till 557 250 kr. I tabellerna nedan ser du vilka procentsatser som ligger till grund för utbetalningens storlek.

 Efterlevandepension

Årslön i kronor 2023 Efterlevandepension
Upp till 557 250 kronor 20% av pensionsmedförande lönen

 Barnpension

Årslön i kronor 2023 Barnpension
Upp till 557 250 kronor 16% av pensionsmedförande lönen
Antal förmånstagare Procent av grundbeloppet
1 barn 75
2 barn 110*
3 barn 135*
4 barn 150*
Fler än 4 barn 150 + 10* för varje barn utöver fyra

* fördelas lika mellan barnen

Utbetalningstid

Särskild efterlevandepension betalas ut till den efterlevande fyller 65 år eller i minst fem år. Gifter den efterlevande om sig eller blir sambo före den efterlevande fyllt 60 år upphör utbetalningarna. Särskild barnpension betalas ut tills dess att barnet fyller 21 år.

Familjepension

Familjepension är ett extra efterlevandeskydd utöver den Särskilda efterlevandepensionen och den Särskilda barnpensionen. För att tjäna in till Familjepension ska du ha en lön (eller om du tidigare varit anställd haft en lön) som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp dvs. i år 557 250 kr samt ha fyllt 25 år. Skyddet tillfaller efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 21 år. Storleken på pensionen beror på den pensionsmedförande lönen samt hur länge du har omfattats av bankavtalet – BTP.

Familjepension betalas ut oavsett om du avlider före eller efter avgång med pension eller har slutat din anställning.

Hur mycket får mina efterlevande?

Pensionens storlek bestäms utifrån ett grundbelopp och fördelas till de efterlevande enligt tabellerna nedan. Finns både make, maka, partner eller sambo och barn får denne 75 % av grundbeloppet och resterande del tillfaller barn, under 21 år, och delas lika mellan dem om fler barn finns. För fulla pensionsförmåner krävs att du vid dödsfallet skulle haft möjlighet att komma upp i en tjänstetid på minst 30 år. Om din anställning upphörde före avtalad pensionsålder, reduceras pensionen till den del som du tjänat in till och med att du slutade. Sambo kan endast vara förmånstagare till familjepension intjänad efter 1996.

 

Grundbelopp familjepension
Årslön i kronor 2023 Familjepension (s.k. grundbelopp)
0 – 557 250 0%
557 251 – 1 486 000 32,50%
1 486 001 – 2 229 000 16,25%
Familjepensionens storlek
Förmånstagare Pension av grundbeloppet i %
Make, maka, registrerad partner, sambo utan barn 100
Make, maka, registrerad partner, sambo med 1 barn 1301)
Make, maka, registrerad partner, sambo med 2 barn 1501)
Make, maka, registrerad partner, sambo med fler än 2 barn 150 +101) för varje barn utöver 2
Endast 1 barn 75
Endast 2 barn 1102)
Endast 3 barn 1352)
Endast 4 barn 1502)
Fler än 4 barn 150 +102) för varje barn utöver 4

1) fördelas med 75 % av grundbeloppet till vuxen och resterande % till barnet/barnen (fördelas lika mellan barnen)

2) fördelas lika mellan barnen

Utbetalningstid

Familjepensionen betalas ut livsvarigt till efterlevande. Gifter den efterlevande om sig eller blir sambo före den efterlevande fyllt 60 år upphör utbetalningarna. Familjepension till barn upphör när barnet fyller 21 år eller avlider. Förändringar ska anmälas till SPK.

Återbetalningsskydd

Om du valt återbetalningsskydd i BTPK-försäkringen betalas din BTPK ut till din familj om du avlider innan alla kvarvarande pengar av pensionskapitalet är utbetalda. De får samma belopp som du skulle ha fått och under lika lång tid som du bestämt, dock aldrig längre än totalt 20 år. Det är i första hand din make, maka, sambo eller registrerad partner som får pengarna och i andra hand dina barn som får dela lika.

Pensionen påverkas

Med återbetalningsskydd blir din egen framtida ålderspension något lägre. Du kan när som helst välja bort eller lägga till återbetalningsskyddet. Om du väljer att teckna ett återbetalningsskydd i samband med att du gifter dig, blir sambo eller får barn omfattas hela försäkringens värde, det vill säga även de premier som betalats in innan du genomförde förändringen. Du kan däremot inte välja till ett återbetalningsskydd om du redan börjat ta ut din ålderspension.

Vill du lägga till eller ta bort ditt återbetalningsskydd?
Läs mer om BTPK-val >>