Kapitalvärdesberäkningar - och värdering av pensionsåtaganden enligt IAS19

Beräkna kapitalvärde

Om ett företag utfäst en förmånsbestämd pension till en nuvarande eller tidigare anställd, och utfästelsen inte avser BTP2 försäkrad i SPK, så kan det medföra att värdet av utfästelsen behöver värderas i samband med bokslut. Detta görs genom en kapitalvärdesberäkning som bör utföras av sakkunnig expertis. Kapitalvärdesberäkningen används dels som underlag för hur en utfästelse ska redovisas, dels  ligger den till grund för arbetsgivarens avdragsmöjlighet. Om kapitalvärdena endast uppdateras schablonmässigt kan det medföra att företagets redovisning inte blir exakt och att avdragsmöjligheter därmed går förlorade.

Ingen egen tjänst

SPK kan idag inte erbjuda denna tjänst men vi förmedlar gärna  en  kontakt om ni behöver hjälp med kapitalvärdesberäkningar. Ni kan då vända er till företaget Rautio & Andrée AB. De är väl kända av oss inom SPK och har just den försäkringsmatematiska kompetens som krävs. I deras erbjudande ingår

  • tolkning av pensionsutfästelsen och bedömning om kapitalvärdesberäkning är nödvändig
  • kapitalvärdesberäkning vid valfri tidpunkt som till exempel vid årsbokslut
  • bedömning av storleken på avdragsrätten i samband med företagets deklaration

IFRS/IAS 19

En del av våra medlemmar redovisar även enligt IFRS redovisningsstandard, och ska då följa IAS 19 avseende företagets pensionsåtaganden. Eftersom BTP2 är en förmånsbestämd pensionsplan så ska pensionsplanen värderas och redovisas enligt IAS 19. SPK erbjuder själva inte denna tjänst men vi kan förmedla kontakten till Anna Lyck på Rautio & Andrée AB som även har den kompetensen.

Kontaktuppgifter:
anna.lyck@rautioandree.se>>
www.rautioandree.se>>