Lön

Den lön som ska rapporteras till SPK är den anställdes grundlön (=månadslön) exklusive semesterersättning. Övertid, mertid, subventionerad lunch, förmånsränta och resultatandelar är inte pensionsgrundande. Det är däremot regelmässigt skiftarbete, kvällstjänst och förskjuten arbetstid.

Sedan år 2000 är bonus och andra prestationsberoende löneformer pensionsgrundande. Genomsnittet av de tre senast årens utbetalningar ska rapporteras. För 2024 är det alltså summan av provisionen under 2021 till 2023 delat med 36 som ska rapporteras. Du kan läsa mer om vad som är pensionsgrundande i BTP2-avtalet, §4.

Lönefiler

Vi ser helst att ändringar av lön eller arbetstid som berör tjugofem anställda eller fler, görs elektroniskt genom att ni skapar en fil via det lönesystem som ni använder och skickar till oss.

Om Swedbank PA

Anlitar du Swedbank PA för utbetalning av löner? Då får vi per automatik löpande information om några av de händelser som ska rapporteras in en gång i månaden. Du behöver inte anmäla ändring av lön och arbetstid eller om en anställning har upphört. Ej heller specifikt informera om att du anställt en ny medarbetare, men observera att den nyanställde måste fylla i en så kallad nyanmälan för att premier och förmåner ska bli rätt.

Om ej Swedbank PA

Du som inte anlitar Swedbank PA rapporterar alla händelser manuellt. Du kan anmäla förändringar när som helst i månaden. Ju tidigare vi får informationen desto bättre. Vår ambition är att genomföra beräkningar och korrigera premier och förmåner till nästföljande fakturering. Vi behöver dock bryta den 1:a i månaden för att få med allt det som ska faktureras den månaden.

SPK kan ta emot och läsa in följande filformat AGDA LÖN, DATEMA och LS LÖN. Gällande SPK lön som används för manuell rapportering används makron i Excel som styr hur fälten ska fyllas i för att undvika felinläsningar i vårt försäkringssystem.

Använder ni andra lönesystem kontakta gärna oss så ska vi undersöka om vi kan lösa maskinell inläsning även för dessa.

Manuell hantering

Om det inte finns möjlighet att skapa filer ska blankett användas för manuell rapportering.

Tänk på att

Oavsett hur du rapporterar ska du inte anmäla ändringar som gäller för kortare tid än tre månader (till exempel ökad arbetstid under sommaren).

Tänk också på att det är grundlönen exklusive semesterersättning, som ska rapporteras. Övertid, mertid, subventionerad lunch, förmånsränta och resultatandelar är inte pensionsgrundande. Det är däremot regelmässigt skiftarbete, kvällstjänst och förskjuten arbetstid.

Detsamma gäller (sedan 2000) bonus och andra prestationsberoende löneformer där genomsnittet av de tre senast årens utbetalningar ska rapporteras. För 2024 är det alltså summan av provisionen under 2021 till 2023 delat med 36 som gäller. Du kan läsa mer om vad som är pensionsgrundande i BTP2 avtalet, §4.