Sjukfrånvaro

Vid långvarig sjukskrivning

Om en medarbetare blir långvarigt sjukskriven, ska du rapportera till SPK att han eller hon är arbetsoförmögen. Anmälan görs via nedanstående blankett och skickas in när den anställde varit sjuk i 90 dagar utan avbrott eller om antalet sjukdagar överskrider 150 under den senaste 12-månadersperioden. Du ska även ange hur länge arbetsgivaren betalat ut sjuklön.

Läkarintyg

Kom ihåg att bifoga läkarintygen samt i förekommande fall kopia på beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller arbetsskadelivränta. Utan giltigt läkarintyg kan SPK inte betala ut sjukpensionen. Dessutom behöver vi så fort som möjligt få in nya intyg i samband med att en sjukskrivningsperiod förlängs eller förändras. I annat fall riskerar den anställde att inte få sin utbetalning i tid.

Ersättning

När blanketten tillsammans med övriga handlingar kommit in till oss, fyller vi i vilken sjukpension den anställde har rätt till och returnerar blanketten till arbetsgivaren så att ni vet vilken ersättning den anställde har rätt till vid 100 procents sjukskriving. Beräkningen görs mot bakgrund av de uppgifter som lämnats. När den anställde tillfrisknar och återinträder i tjänst ska detta anmälas till oss på särskild blankett.

Korrekt information

Tänk på att felaktiga uppgifter eller underlag drabbar den anställde. Han eller hon kan bli återbetalningsskyldig om utbetalningarna grundat sig på information som senare visar sig vara fel. En medarbetare som uppnått taket i sjukförsäkringen och därefter beviljas aktivitetsstöd eller annan arbetsmarknadsåtgärd behåller sin sjukpension från SPK under högst tre månader. Om åtgärden är längre eller om individen återinsjuknar inträder ny karens.