Bra avkastning och förbättrad konsolideringsgrad

Avkastningen för årets första nio månader uppgick till 7,3 %. Marknadsutvecklingen har varit dramatisk under perioden till följd av coronapandemin men SPK har hittills klarat turbulensen bra, delvis på grund av en relativt försiktig riskprofil vid ingången av året men också tack vare en aktiv omallokering från räntor till aktier, gradvis genomförd med start i slutet av mars, och sist men inte minst mycket goda bidrag från flera av de utvalda externa förvaltarna.

Per 30/9 uppgick konsolideringsgraden till 139 % för de förmånsbestämda åtagandena.