Disclosureförordningen

Sedan mars 2021 tillämpas en EU-förordning om harmoniserade krav för hållbarhetsrelaterade upplysningar, den så kallade disclosureförordningen. Syftet med förordningen är att underlätta för slutinvesterare att jämföra olika finansiella produkter vad gäller såväl hållbarhetsrisker som mål för hållbara investeringar.

SPK:s investeringar görs för egen räkning för att täcka pensionsåtagandet till de försäkrade. SPK har två typer av produkter; kollektivavtalad försäkring som erbjuds i form av traditionell försäkring med garanterad förmån, medan individuell försäkring erbjuds de som omfattas av ovanstående i form av traditionell försäkring, genom ålderspension med eller utan återbetalningsskydd, med garanterad förmån. Båda produkttyperna förvaltas på samma sätt så den information som ges nedan gäller för dem båda.

Hållbarhetsrisker

SPK:s investeringsportfölj ska förvaltas så att avkastningen täcker pensionsåtagandet samtidigt som hållbarhetsrisker minimeras och hänsyn tas till huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. I och med att hållbarhetsaspekter utöver att påverka investeringars värde även kan få samhällskonsekvenser tycker vi att det är av stor vikt att integrera dessa i våra investeringsbeslut. Du kan läsa mer om hållbarhetsrisker och om hur de integreras i investeringsbeslut i Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor >>.

Främjande av miljörelaterade och sociala egenskaper

I Disclosureförordningens artikel 8 behandlas produkter som främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper, medan artikel 9 rör produkter som har hållbarhet som mål. Hållbarhetsrelaterade egenskaper innebär egenskaper relaterade till miljö och klimat, sociala och styrningsrelaterade egenskaper. Främjande av dessa egenskaper innebär att agera på ett sätt som bidrar positivt till dessa egenskaper.

SPK främjar miljörelaterade egenskaper såsom exempelvis omställning mot lägre koldioxidutsläpp och sociala egenskaper såsom mänskliga rättigheter genom att påverka våra fondförvaltare att investera i linje med vår ESG-policy. Du kan läsa mer om detta i Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor >>.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I investeringsprocessen beaktar vi även våra investeringars huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och vi har due diligence policyer som styr hur vi hanterar dessa konsekvenser. SPK har dels en Hållbarhetspolicy >>, beslutad av styrelsen, som ligger till grund för hur vi hanterar hållbarhetsfrågor och därmed hur vi identifierar, prioriterar och hanterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer som kan uppstå genom våra investeringsbeslut. Vi har också en Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor >> med redogörelse för hur det fungerar i praktiken. Med hållbarhetsfaktorer avses miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

SPK investerar via fondförvaltare

SPK investerar i fonder och gör därför inte bedömningar av enskilda bolag vid varje investeringstillfälle. Vårt fokus är istället bedömning av fondförvaltares integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling, såväl vid analys av nya fondförvaltare i vår egen investeringsprocess som fortlöpande vid uppföljning av våra anlitade förvaltares hållbarhetsarbete. För information om hur våra anlitade förvaltare integrerar hållbarhetsrisker och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina investeringsbeslut hänvisas till respektive förvaltares hemsida. Vilka förvaltare vi anlitar framgår här >>.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete kan du hitta under Hållbarhetsrelaterade Upplysningar >>  och genom nedanstående länkar:

I vår Hållbarhetspolicy >> finns bland annat ställningstaganden och vägval för hållbarhetsarbetet och exponeringsgränser angående bolagsinnehaven.

I Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor >> finns mer utförliga beskrivningar av hur detta arbete bedrivs inom SPK.

I Hållbarhetsrapporten, som är ett komplement till årsredovisningen och som du hittar under Policys och rapporter >>, beskrivs såväl det externa som interna hållbarhetsarbetet och resultatet av hållbarhetsarbetet under året sammanställs.

I Rapport Påverkansdialoger som du hittar under Policys och rapporter >> kan du läsa mer om hur SPK tillsammans med andra institutionella kapitalägare deltagit i en dialog med bolag där extern analys har visat att det finns kränkningar. Dialogen sker i syfte att påverka dessa bolag att bättre hantera hållbarhetsfrågor.

I Information om styrdokument for ersättningar >> beskrivs SPK:s ersättningspolicy. Där framgår att det inte finns något samband mellan ersättningsnivå och exempelvis avkastningen inom kapitalförvaltningen eller integreringen av hållbarhetsrisker.

Så kallad Förköpsinformation för SPK Individuell hittar du här >>.