Våra förvaltare

Globala räntor

JP Morgan

JP Morgan

JP Morgan förvaltar ett globalt räntemandat med fokus på att ge positiv avkastning oaktat marknadsutvecklingen. SPK valde JPMför deras top-down makroprocess som leds av en mycket erfaren förvaltare. JPM har även goda resurser för att skapa mervärde på många delmarknader samt stark riskhantering.

Svenska räntor

Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken förvaltar ett företagskreditmandat åt SPK. Fonden har en gedigen filosofi och process. SPK har valt Handelsbanken för den ansvarige förvaltarens relevanta erfarenheter av kreditmarknaden och för det stöd som bankens kreditanalysfunktion erbjuder vid analys av icke-ratade företag. Länk till deras hemsida under LÄS MER.

Swedbank Robur

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar två räntemandat åt SPK. Ett korträntemandat som syftar till att ge en svagt positiv avkastning i alla räntemiljöer. Ett långräntemandat som syftar till att balansera dels vår skuldsida, dels vår exponering mot risktillgångar så om aktier. SPK valde Robur för att de är en av Sveriges största ränteförvaltare med bra resurser och kompetens.

Svenska aktier

C Worldwide

C Worldwide

C Worldwide förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är relativt koncentrerad men väldiversifierad och kännetecknas av selektiv stock-picking utifrån en trendbaserad investeringsfilosofi. SPK har valt denna fond med anledning av dess erfarne förvaltare, fokuserade förvaltning samt gedigna bolagsanalys.

Enter

Enter

Enter förvaltar ett svenskt aktiemandat åt SPK. Förvaltning sker i en disciplinerad process där utgångspunkten är en genuin förståelse för det enskilda bolaget och dess affärsmodell. Grund för varje investeringsbeslut är en fundamental, långsiktig värdering ur en egenutvecklad CF-modell. Fokus på ESG-risker finns med genom hela investeringsprocessen. SPK har valt denna fond för att den är fokuserad och förvaltas med ”high conviction” av en mycket erfaren förvaltare.

Handelsbanken

Handelsbanken

Handelsbanken förvaltar ett svenskt småbolagsmandat åt SPK. Fonden är väldiversifierad och investerar utifrån fundamentala bolagsanalyser. SPK har valt fonden med anledning av deras strukturerade och disciplinerade investeringsprocess vilken har designats och implementerats av ansvarig förvaltare.

Globala aktier

Swedbank Robur

Swedbank Robur

Swedbank Robur förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Global Impact är en tematisk fond som med en systematisk strategi söker bolag som genom sina produkter, tjänster och verksamheter förväntas bidra till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. SPK har valt fonden då den förvaltas av en för ändamålet resursstark och dedikerad organisation samt att den ger en möjlighet att påverka och bidra till en hållbar utveckling utan att göra avkall på vårt långsiktiga avkastningsbehov.

T. Rowe Price

T. Rowe Price

T. Rowe Price förvaltar ett globalt aktiemandat åt SPK. Fonden är väldiversifierad och investerar i tillväxtbolag utifrån fundamental bolagsanalys. SPK valde fonden med anledning av deras hängivne och proaktive portföljförvaltare som supporteras av en stark och trovärdig intern analysorganisation.

Infrastruktur

JP Morgan

JP Morgan

Den globala infrastrukturfonden investerar direkt i infrastrukturprojekt med en måttlig risknivå inom OECD. SPK har valt JP Morgan som förvaltare med anledning av deras gedigna analysprocess, investeringsteamets specialistkunskaper och fondens öppna struktur.

Fastigheter

Aberdeen

Aberdeen

Aberdeen investerar i fastigheter inom Euro-området via en öppen fondstruktur. Man investerar i fastigheter med attraktiva lägen och starka och stabila kassaflöden. SPK har valt Aberdeen med anledning av deras investeringsfilosofi, deras lokala know-how och trovärdiga investeringsprocess.

Genesta

Genesta

Genesta förvaltar ett nordiskt värdeskapande fasighetsmandat åt SPK. Fonden investerar inom fyra nordiska länder i kontors-, butiks- och logistikfastigheter med god förädlingspotential. SPK har valt Genesta för deras strukturerade investeringsprocess och mycket erfarna team med lokal kännedom.

Revelop

Revelop

Revelop förädlar och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Investeringsprocessen är välstrukturerad, aktiv förvaltning står i centrum och ett hållbarhetsperspektiv finns med genom hela förloppet. SPK har valt Revelop för deras särskiljande förvaltningsinriktning som drivs helt internt med ett mycket erfaret och kunnigt team.

Hedgefonder

IAM

IAM

IAM förvaltar en diversifierad och balanserad hedgefondportfölj åt SPK. Valet föll på IAM då vi bedömer att dem har stark kompetens inom både förvaltaranalys, ODD och portföljförvaltning. En viktig aspekt i valet har också varit den öppenhet och lyhördhet som IAM har visat oss under upphandlingen.

Nordkinn

Nordkinn

Nordkinn är en räntefond med nordiskt fokus som strävar efter att leverera hög risk-justerad absolutavkastning. SPK har valt dem för att deras team i Norge och Sverige har bra och relevanta erfarenheter och för att deras organisation och förvaltningsstruktur borgar för ett ansvarsfullt risktagande.