Bolagsinformation

Juridiskt namn: SPK Pension Tjänstepensionsförening

Organisationsnummer: 802005-5581

SPK står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige
Finansinspektionen
Box 7821,  103 97  Stockholm
Tel +46 8 408 980 00
e-post finansinspektionen@fi.se
www.fi.se