Personuppgifter

SPK ansvarar som personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i verksamheten och bestämmer ändamålen med, och metoderna för, behandlingen. Ditt förtroende är av yttersta vikt för oss, och SPK tar därför ansvar för att skydda din integritet. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen*, GDPR, och vi gör allt vad vi kan för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

För utförligare information, se relevant pdf nedan.
For information on our processing of personal data, please see the relevant pdf below.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG