Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2017

Pensioner under utbetalning värdesäkras med ett pensionstillägg. Tanken är att pensionen långsiktigt ska behålla sin köpkraft från första utbetalningsdagen när du blir pensionär. SPKs styrelse beslutar årligen i denna fråga. Pensionstillägget kan som högst motsvara förändringen i konsumentprisindex (KPI).

SPKs styrelse har beslutat att pensionstillägget blir 0,59 procent under 2017. Även intjänade fribrev räknas upp med 0,59 procent.

Pensionstillägget på 0,59 procent är något lägre än förändringen av KPI som var 0,91 procent under mätperioden. Skillnaden beror på att SPK inte sänkte pensionerna under 2015 trots att KPI då sänktes. En del av årets KPI-ökning räknas av mot den uteblivna sänkningen 2015.

Vissa pensioner höjs med 0,91 procent
Pensioner som började betalas ut 2015 och 2016 höjs fullt ut med förändringen av KPI eftersom de inte berördes av den uteblivna sänkningen 2015. De höjs med 0,91 procent under 2017.