Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenser – Konsoliderad redogörelse.

Principal adverse impacts – Summary in English.