De finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper

Miljörelaterade egenskaper som främjas av SPK:s finansiella produkter:

  • omställning mot lägre koldioxidutsläpp
  • god inverkan på miljö och klimat

Sociala egenskaper som främjas av SPK:s finansiella produkter:

  • hälsa
  • arbetstagarrättigheter
  • mänskliga rättigheter

SPK främjar miljörelaterade egenskaper bland annat genom att påverka våra befintliga fondförvaltare att i sin tur påverka bolagen de investerar i att minska sina koldioxidutsläpp. Med hjälp av vår tjänsteleverantör genomför vi årlig mätning och uppföljning av koldioxidavtrycket i aktieportföljen och i ränteportföljen avseende företagsobligationer. Genom klimatrapporter kan vi bland annat följa respektive fonds absoluta och relativa koldioxidavtryck, fondernas klimatpåverkan jämfört med benchmark och deras anpassning till klimatscenarier. Dessa rapporter ger oss en bra utgångspunkt för den dialog vi för med våra förvaltare i syfte att påverka för att minska våra investeringars koldioxidavtryck och klimatpåverkan. SPK stöder också Climate Action 100+, ett globalt investerarlett initiativ för att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder mot klimatförändringen.

Vi främjar miljörelaterade egenskaper även genom vår strävan att investera i fonder som undviker investeringar i bolag som är involverade i arktisk borrning och oljesand och vi tillämpar exponeringsgränser på fondernas bolagsinnehav avseende fossila bränslen och kolbrytning.

SPK främjar sociala egenskaper genom vår strävan att investera i fonder som undviker investeringar i bolag som

  • bryter mot mänskliga rättigheter utifrån de 10 principerna i FN:s Global Compact[1]
  • kränker internationella konventioner gällande kontroversiella vapen[2]
  • producerar pornografi, tobak eller cannabis för rekreation eller där distribution och tjänster relaterat till pornografi, tobak eller cannabis för rekreation överskrider vår exponeringsgräns

Ovanstående kommuniceras till externa förvaltare, varje ny investering genomlyses för sådan verksamhet och befintliga fonder granskas årligen med avseende på sådan verksamhet.

 

[1] 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
[2] Antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen utanför ickespridningsavtalet.