Kollektiv riskpremie

Kollektivt ansvar

Alla arbetsgivare som är anslutna till SPK har ett kollektivt ansvar för att SPKs riskrörelse är fullt finansierad. Det gör att vi tillämpar en så kallad skattekontomodell där vi debiterar en preliminär premie för året och denna sedan stäms av och slutregleras vid årets slut. De resultatavvikelser som uppstått under året justeras genom en extra faktura i december alternativt en rabatt på nästa års riskpremie. I vissa fall återbetalar vi även för mycket debiterad premie. Underskott eller överskott om minst 10 miljoner ligger kvar till nästa års avstämning.

Den kollektiva riskpremien består av premier för följande delar:

  • Sjukpension – utbetalas till anställd vid långvarig arbetsoförmåga
  • Premiebefrielse – vid långvarig arbetsoförmåga hos anställd debiteras arbetsgivaren  ingen premie  för den anställde utan kollektivet betalar premien.
  • Särskild efterlevandepension – utbetalas till efterlevande när anställd avlider (före avgång med pension).
  • Särskild barnpension –utbetalas till efterlevande barn under 21 år när anställd avlider (före avgång med pension)
  • Utjämningspremie – när enskild anställds ålderspensionspremie överstiger det premietak som SPK fastställt, betalar kollektivet överskjutande premie
  • Förtida pensionsavgång enligt §8 – inklusive slutbetalning av livsvarig ålderspension, familjepension och BTPK

Förtida avgång kostar mest

Den enskilt största kostnaden inom riskrörelsen är de förtida pensionsavgångarna enligt § 8 i BTP2. I de fall vi behöver skicka ut en extra faktura kommer den extra premien bestämmas utifrån den andel av total riskpremie som arbetsgivaren har betalat under året. Denna modell används även i de fall vi får ett större överskott och premien behöver rabatteras eller återbetalas till er.

Beslut i slutet av året

Riskpremien för nästkommande år beslutas i slutet av året och baseras på prognos och faktiskt utfall. Vi bevakar löpande förändringar inom lag och avtal samt försöker bedöma utnyttjandegraden av §8 utifrån hur vårt bestånd ser ut.