Aktieägarengagemang

En aktieägare kan påverka bolagen den är investerad i genom att bland annat rösta på bolagets stämmor, genom arbete i bolagets valberedning och genom att föra en aktiv dialog med bolaget, enskilt eller gemensamt med andra av bolagets aktieägare.

Ett tjänstepensionsföretag som investerar i aktier ska anta principer för sitt aktieägarengagemang där det framgår hur detta integreras i investeringsstrategin och årligen redogöra för hur dessa principer har tillämpats. Det senare inkluderar bland annat att ge en beskrivning av sitt röstningsbeteende i portföljbolagen. Ett tjänstepensionsföretag som har gett en kapitalförvaltare i uppdrag att ansvara för investeringarna kan istället uppge var kapitalförvaltaren har offentliggjort sådan information.

SPK:s investeringsstrategi beskrivs närmare under avsnittet förvaltningsstrategi. SPK investerar uteslutande i fonder och har därmed uppdragit åt externa kapitalförvaltare att ansvara för samtliga investeringar. SPK har valt fonder så att portföljen som helhet ska vara lämplig med avseende på profilen och löptiden på SPK:s åtaganden och anlitar kapitalförvaltare som har en bra process för att välja ut och övervaka de portföljbolag de investerar i. Inför investering i en ny fond görs grundlig analys och genomgång av villkoren för fonden och SPK följer sedan upp och utvärderar löpande kapitalförvaltarnas prestationer. Eftersom SPK inte själva investerar direkt i aktier antar vi inte egna principer för aktieägarengagemang. Istället hänvisar vi till motsvarande information hos anlitade kapitalförvaltare.

Nedan finner du länkar till information om våra aktieförvaltares aktieägarengagemang. Där hittar du redogörelser för de principer förvaltarna har antagit gällande sitt aktieägar-engagemang samt presentation av hur de har tillämpats.

C Worldwide:
Engagement and Proxy voting Policy of the C Worldwide Group hittar du via nedanstående länk, längst ner på sidan under Ansvarsfulla investeringar hos C WorldWide Asset ManagementC Worldwide hemsida >>

Handelsbanken:
Policy för aktieägarengagemang i portföljförvaltning hittar du via nedanstående länk: Handelsbanken hemsida >>

T. Rowe Price:
Proxy voting policies och Engagement policy hittar du via nedanstående länk, längst ner på sidan under Our approach to proxy voting och Our approach to engagement: T. Rowe Price hemsida >>

Swedbank Robur:
Principer för aktieägarengagemang hittar du via nedanstående länk.  Information om engagemang vid bolagsstämmor, valberedningar och bolagsdialoger finner du under rubriken ”Rapporter och uppföljning”: Swedbank Robur hemsida >>

Goldman Sachs Asset Management:
Stewardship report, Proxy voting policy och Engagement policy hittar du via nedanstående länk: GSAM hemsida >>

SPK är också investerad i fonder som investerar i onoterade aktier. Förvaltarnas engagemang i dessa bolag omfattas av konfidentialitetsklausuler. Därför har vi inte möjlighet att dela motsvarande information från dessa förvaltare.