Ansvarsfulla investeringar

Med ansvarsfulla investeringar menas att investerare integrerar miljöhänsyn, socialt ansvar och ägarstyrning i investeringsprocessen. Denna typ av hållbarhetsrelaterade faktorer har dels påverkan på samhällsnivå men kan även påverka avkastningen i kapitalförvaltningen.

SPK är sedan 2020 undertecknare av PRI. PRI är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar med syfte att implementera och integrera miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer – tillsammans kallade ESG-faktorer efter sina engelska benämningar – i investeringsprocesser.

SPK eftersträvar att undvika bolagsinvesteringar som innebär, eller riskerar att innebära, en kränkning av de internationella riktlinjer, konventioner eller normer som SPK har valt att följa:

  • FN:s Global Compact; 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag; delvis överlappande med FN:s Global Compact men inkluderar även aspekter på hur företag bör hantera informationsgivning, konsumentintressen, vetenskap och teknik, konkurrens och beskattning.
  • Internationella konventioner gällande kontroversiella vapen. Med kontroversiella vapen menas klusterbomber, personminor, kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen.

Dessutom har mål nr 13 (”bekämpa klimatförändringarna”) av FN:s globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 till att börja med fått högst prioritet i SPK:s fortlöpande hållbarhetsarbete.

SPK arbetar generellt med fondlösningar. Innan vi investerar i en ny fond gör vi en grundlig genomgång av hur fondförvaltaren arbetar med hållbarhetsfrågor och av förvaltarens investeringsprocess, för att säkerställa att detta arbete förefaller vara lämpligt och förenligt med SPK:s Hållbarhetspolicy. Detta kombineras med kontinuerlig utvärdering och uppföljning av anlitade förvaltares integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut och beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling, årlig granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån internationella riktlinjer, konventioner och normer och granskning av fondernas bolagsinnehav utifrån de exponeringsgränser som fastställts av SPK. Vidare ska årligen en mätning göras av bland annat koldioxidavtrycket för fondernas bolagsinnehav med målet att koldioxidavtrycket ska vara lägre än för jämförelseindex. Om koldioxidavtrycket bedöms vara för högt ska SPK föra dialog med berörda förvaltare i syfte att det ska minska.

Tillsammans med andra institutionella kapitalägare deltar SPK också i en dialog med bolag där extern analys har visat att det finns kränkningar. Dialogen sker i syfte att påverka dessa bolag att bättre hantera etik-, miljö- och övriga hållbarhetsfrågor.

SPK har valt att vara publika med information om det pågående hållbarhetsarbetet och upprättar årligen en hållbarhetsrapport som en del av årsredovisningen. Sedan mars 2021 tillämpas även en EU-förordning om harmoniserade krav för hållbarhetsrelaterade upplysningar, den så kallade Disclosureförordningen >>.

Du kan läsa mer om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och hållbarhet i SPK:s Hållbarhetspolicy >>, Policy för praktisk hantering av hållbarhetsfrågor >> och i vår Hållbarhetsrapport samt Rapport Påverkansdialoger som du hittar under Policys och rapporter >>.