Vår historia

SPK började sin verksamhet 1944 då 18 sparbanker gick samman och bildade Sparbankernas Pensionskassa, understödsförening med ett syfte; att säkerställa och garantera kollektivavtalad tjänstepension inom BTP-avtalet. Vid denna tid placerades kapitalet på bankbok hos våra medlemsbanker. SPK som förening har inte något vinstintresse utan vårt fokus är att så effektivt som möjligt skapa värden för våra medlemmar.

1967 ändrades namnet till Sparinstitutens Pensionskassa, understödsförening. Anledningen till det var att Jordbrukskassorna (Föreningsbankerna) blev medlemmar i SPK. Samtidigt valde många sparbanker med försäkring i SPP att i stället ansluta sig till SPK. Ordet understödsförening byttes under 1970-talet ut mot försäkringsförening.

I början av 1990-talet kunde kapitalet placeras i aktier och fastigheter och 2006 infördes första tjänstepensionsdirektivet i svensk lag, vilken SPK omfattades av. För SPK innebar detta att kapitalet kunde placeras friare samt att avsättningen för försäkringsåtaganden marknadsvärderades. I samband med detta införde även Finansinspektionen sitt s k trafikljussystem för att övervaka bolagens risktagande.

Vi administrerar den förmånsbestämda BTP-planen. 2014 beslöt parterna om en ny pensionsplan som består av, BTP1, en ny premiebestämd plan och den gamla förmånsbestämda planen BTP2, vilken vi administrerar även fortsättningsvis. En konsekvens av den nya pensionsplanen blev att premieflödet sedan dess långsamt minskat i takt med att arbetsgivarna övergår till BTP1 för sina nyanställda.

1 januari 2021 omvandlades SPK till en tjänstepensionsförening i enlighet med en ny tjänstepensionsreglering. Samtidigt ändrade vi namnet till SPK Pension Tjänstepensionsförening. Omvandlingsprocessen hade föregåtts av otaliga lagförslag under 2010-talet.