Årsskiften

Det är några saker som är viktiga att komma ihåg vid varje årsskifte. Hur mycket löneskatt ska arbetsgivaren betala och hur mycket pension har SPK betalat ut? Såväl arbetsgivare som anställda får alla nödvändiga underlag skickade till sig i samband med varje årsskifte. Nedan kan du läsa om vilka underlag det gäller.

Till arbetsgivare

De arbetsgivare som utfäst tjänstepension till sina anställda ska betala särskild löneskatt på pensionskostnaderna. Som en service till medlemsföretagen skickar därför SPK i slutet av december ut ett löneskatteunderlag till arbetsgivaren.  I underlaget redovisas totalt debiterade premier avseende innevarande kalenderår och då både vad gäller löpande premier och eventuella engångspremier. Den löpande premien innehåller även eventuella retroaktiva premier som funnits med på någon faktura under året. I den löpande premien ingår kollektiv riskpremie. Den del av riskpremien som avser sjukpension vid sjuk- och aktivitetsersättning från Försäkringskassan ingår inte i löneskatteunderlaget eftersom löneskatten betalas av SPK.

Till försäkrade

Kontrolluppgifter på utbetald pension skickas varje år till Skatteverket senast den sista januari. Alla som under kalenderåret fått någon form av skattepliktig ersättning under kalenderåret får uppgiften redovisad på januari månads utbetalningsspecifikation från banken.

Pensionsbesked som redovisar läget

En gång om året, i slutet av februari/början på mars, skickar vi ut pensionsbesked till våra försäkrade. Här redovisas bland annat  pensionsförmåner, tjänstetid samt den pensionsmedförande lönen som arbetsgivaren anmält. I de fall den anställde  slutat och inte längre omfattas av BTP redovisas endast fribrevsvärden. Den som har en premiebestämd pension får även ett årsbesked som redovisar det ihopsamlade pensionskapitalet per 31/12 samt vilka kostnader och vilken återbäring som försäkringsavtalet genererat under året.