Efterlevandepension

I BTP ingår ett mycket bra efterlevandeskydd för anställda om de skulle avlida. Efterlevandepensionen betalas ut till den anställdes familj.

Särskild efterlevandepension

Avlider den anställde innan avgång med pension och vid dödsfallet har maka, make, registrerad partner eller sambo som också är yngre än 65 år vid dödsfallet, betalas särskild efterlevandepension ut längst till dess att denne fyllt 65 år, dock i minst fem år.

Särskild barnpension

Avlider den anställde innan avgång med pension och vid dödsfallet har barn som är under 21 år så har barnet/barnen rätt till särskild barnpension. Den totala ersättningen ökar om det finns flera barn under 21 år och den fördelas lika dem emellan.

Hur mycket får den anställdes efterlevande?

Alla ersättningsbelopp utgår från den anställdes pensionsmedförande lön och beräknas på lönedelar upp till 557 250 kr. I tabellerna nedan ser du vilka procentsatser som ligger till grund för utbetalningens storlek.

 Efterlevandepension

Årslön i kronor 2023 Efterlevandepension
Upp till 557 250 20% av pensionsmedförande lönen

 Barnpension

Årslön i kronor 2023 Barnpension
Upp till 557 250 16 % av pensionsmedförande lönen (s.k. grundbelopp)
Antal förmånstagare Procent av grundbeloppet
1 barn 75
2 barn 110*
3 barn 135*
4 barn 150*
Fler än 4 barn 150 + 10* för varje barn utöver fyra

* fördelas lika mellan barnen

Utbetalningstid

Särskild efterlevandepension betalas ut till den efterlevande fyller 65 år eller i minst fem år. Gifter den efterlevande om sig eller blir sambo före den efterlevande fyllt 60 år upphör utbetalningarna. Särskild barnpension betalas ut till dess barnet fyller 21 år.

Familjepension

Familjepension är ett extra efterlevandeskydd utöver den Särskilda efterlevandepensionen och den Särskilda barnpensionen. För att tjäna in till Familjepension ska den anställde ha en lön (eller en person som tidigare varit anställd haft en lön) som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp dvs. i år 557 250 kr samt ha fyllt 25 år. Skyddet tillfaller efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 21 år. Storleken på pensionen beror på den pensionsmedförande lönen samt hur länge den anställde har omfattats av bankavtalet – BTP.

Familjepension betalas ut oavsett om den anställde avlider före eller efter avgång med pension eller har slutat sin anställning.

Hur mycket får den anställdes efterlevande?

Pensionens storlek bestäms utifrån ett grundbelopp och i tabellerna nedan framgår procentsatserna. För fulla pensionsförmåner krävs att den anställde vid dödsfallet skulle kommit upp i en tjänstetid på minst 30 år. Om anställningen upphörde före avtalad pensionsålder, reduceras pensionen till den del den anställde tjänat in i samband med att denne slutade. Finns både make, maka, registrerad partner eller sambo och barn får denne 75 % av grundbeloppet och resterande del tillfaller barn, under 21 år, och delas lika mellan dem om fler barn finns. Sambo kan endast vara förmånstagare till familjepension intjänad efter 1996.

 

 
Årslön i kronor 2023 Familjepension
0 – 557 250 0%
557 251 – 1 486 000 32,5% (s.k. grundbelopp)
1 486 001 – 2 229 000 16,25% (s.k. grundbelopp)

 

 Familjepensionens storlek
Antal förmånstagare Procent av grundbelopp
Make, maka, registrerad partner, sambo utan barn 100
Make, maka, registrerad partner, sambo med 1 barn 1301)
Make, maka, registrerad partner, sambo med 2 barn 1501)
Make, maka, registrerad partner, sambo med fler än 2 barn 150 + 101) för varje barn utöver 2
Endast 1 barn 75
Endast 2 barn 1102)
Endast 3 barn 1352)
Endast 4 barn 1502)
Fler än 4 barn 150 + 102) för varje barn utöver 4

1) fördelas med 75 % av grundbeloppet till vuxen och resterande % till barnet/barnen (fördelas lika mellan barnen)

2) fördelas lika mellan barnen

Utbetalningstid

Familjepensionen betalas ut livsvarigt till efterlevande. Gifter den efterlevande om sig eller blir sambo före denne fyllt 60 år upphör utbetalningarna. Förändringen ska anmälas till SPK. Familjepension betalas ut till dess barnet fyller 21 år eller avlider.

Återbetalningsskydd

Den anställde bestämmer själv om det ska finnas ett återbetalningsskydd i BTPK-försäkringen.

Med ett återbetalningsskydd betalas den anställdes BTPK med kvarvarande pensionskaptial ut till dennes familj om den anställde avlider innan alla pengar är utbetalda. De får samma belopp som den anställde skulle ha fått och under lika lång tid som den anställde bestämt, dock aldrig längre än totalt 20 år. Det är i första hand make, maka, sambo eller registrerad partner som får pengarna och i andra hand barn som får dela lika.

Pensionen påverkas

Med ett eventuellt återbetalningsskydd blir den anställdes egen framtida pension något lägre. Den anställde kan när som helst välja bort eller lägga till återbetalningsskyddet. Om den anställde väljer att teckna ett återbetalningsskydd i samband med att han eller hon gifter sig, blir sambo eller får barn omfattas hela försäkringens värde, det vill säga även de premier som betalats in innan den anställde genomförde förändringen. Den anställde kan däremot inte välja till ett återbetalningsskydd om ålderspensionen redan börjat betalas ut.