SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

Läs mer

SPK administrerar och förvaltar tjänstepensioner

2023-01-24
Ny riktålder för uttag av pension i Sverige

Riktåldern för när du kan plocka ut din allmänna pension ändras från 2026 men redan nu från 2023 höjs pensionsåldern från 65 till 66 år för när man tidigast kan ta ut garantipension, inkomstpensionstillägg, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndighet...

2022-12-14
Pensionstillägg och fribrevsuppräkning 2023

SPKs styrelse har beslutat att följa parternas rekommendation att höja pensioner under utbetalning med 10,84 % under 2023. Även intjänade pensionsrätter, så kallade fribrevsvärden, där utbetalning ej påbörjats räknas upp med 10,84 %. Har du anmält extra skatteavdrag p...

2022-10-27
Återbäringsräntan i SPK Individuell ändras till 3%

På grund av den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna sänks återbäringsräntan från 4% till 3% fr o m 1 november. Sänkningen avser SPK Individuell.

2022-06-09
Slopat kapitalkrav för pensionsrisk för tjänstepensioner som tryggas i SPK

Finansinspektionen har nu fastställt sin nya metod för att kapitaltäcka pensionsrisk i banker (FI dnr 22-962). Enligt denna behöver banken inte längre beräkna något kapitalkrav för pensionsrisk för de tjänstepensionsåtaganden som tryggas i SPK. Orsaken är att SPK redan ...