Pensionering

Börjar pensionsdagen närma sig för en eller flera medarbetare? Är det någon som vill sluta före 65-årsdagen eller fortsätta arbeta efter ordinarie pensionsålder? Här får du information.

Förtida avgång enligt §8

Anställda som är födda 1957 till och med 1961 och har varit anställd hos arbetsgivaren sammanhängande 5 år före pensionsavgången, kan börja ta ut sin tjänstepension helt eller delvis redan vid 62 år. För anställda som är födda 1962 till och med 1966 krävs att 63-års ålder uppnås innan en förtida avgång kan bli aktuell.

Den anställde måste säga upp sig eller komma överens om deltid sex månader innan han eller hon planerar att gå i pension. Medarbetaren får inte heller uppbära någon form av sjukpension.

När pensionsavgången är fastställd anmäler arbetsgivaren §8 avgången till SPK senast 3 månader innan pensionstillfället.

Vid pensionsavgång enligt §8 slutbetalas medarbetarens ålders,- familje- och kompletteringspensionen genom att försäkringskollektivet betalar en engångspremie.  Har anställd en alternativ pensionslösning (10-taggarlösning) slutbetalas dock inte förmån avseende lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Arbetsgivaren har finansierat slutbetalningen via den kollektiva riskpremien enligt Skattekontomodellen.

Pension från 65 år

När en medarbetare slutar vid ordinarie pensionsålder (65 år) behöver du inte anmäla det. Vi skickar ut brev till den anställde för uttag av pension 3 månader innan 65-årsdagen.

Uppskjuten pension efter 65 år

Medarbetaren har möjlighet att fortsätta arbeta ända fram till 70 år enligt BTP. Den anställde måste informera arbetsgivare minst tre månader innan han eller hon fyller 65 år och arbetsgivaren måste meddela SPK att den anställde ska fortsätta sin anställning.

Medarbetare som inte är anställd men har ett intjänat fribrev från en tidigare anställningsperiod har möjlighet att skjuta upp sin pension som längst till 67 år.