Tillgångarna förvaltas för att täcka pensionsåtagandet

Utgångspunkten för SPK:s kapitalförvaltning är pensionsåtagandet och dess karaktär. Övergripande målsättning med förvaltningen är att alltid ha tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet, både på kort och på lång sikt.

Pensionsåtagandet marknadsvärderas

Pensionsåtagandet utgör en skuld som sträcker sig långt fram i tiden och enligt regelverket ska marknadsvärderas. Marknadsvärderingen sker dagligen genom att nuvärdesberäkna framtida pensionsåtaganden utifrån en metod bestämd av Finansinspektionen. Det underliggande åtagandet är generellt mycket stabilt men skuldens marknadsvärde varierar till följd av förändringar i marknadsräntorna. Det nuvärdesberäknade värdet på pensionsåtagandet brukar benämnas FTA.

Konsolidering är ett viktigt nyckeltal

Med konsolidering avses tillgångarnas värde i förhållande till summan av FTA och värdet av beslutade pensionstillägg och uttrycks normalt som en procentsiffra. Så länge konsolideringen är högre än 100 % så har vi tillräckligt med tillgångar för att täcka åtagandet. Aktuell konsolideringsgrad framgår av rutan med nyckeltal på startsidan.

Konsolideringsgrad

Normalt sett förvaltas tillgångarna i ett långsiktigt perspektiv

Eftersom pensionsåtagandets genomsnittliga utbetalningstid är mycket lång bör förvaltningen av tillgångarna normalt sett också vara långsiktig. För att täcka pensionsåtagandet har SPK en avkastningsportfölj som syftar till att generera tillräcklig avkastning för att säkerställa den långsiktiga solvensen, och en skyddsportfölj som syftar till att reducera ränterisken i pensionsskulden och därmed säkerställa solvensen även på kort sikt. SPK följer löpande de finansiella riskerna och är aktiv i sin riskhantering.

Investeringsstrategi

Det övergripande målet för förvaltningen av tillgångarna som helhet är att infria pensionsåtagandet och dessutom bibehålla pensionernas köpkraft. Vid fastställande av investeringsstrategin är utgångspunkten att få täckning för det långsiktiga behovet av avkastning. Avkastningsbehovet bestäms med hjälp av den internränta som krävs för att samtliga tillgångar och förväntande inbetalningar tillsammans ska vara lika stora som samtliga förväntade utbetalningar. Målet med kapitalförvaltningen är emellertid att över tiden, på ett tryggt och riskbalanserat sätt, överträffa det långsiktiga avkastningsbehovet.

Vid bestämningen av normalportföljens sammansättning arbetar SPK med ALM-analyser för att simulera vilken avkastning olika sammansättningar av portföljen kan väntas generera, sannolikheten för att avkastningen når avkastningsbehovet och till vilken risk som avkastningen förväntas nås. Avkastningsbehovet ses över i samband med den årliga ALM-analysen. Då görs också en bedömning av om normalportföljen kan förväntas leverera erforderlig avkastning eller om en översyn är nödvändig.

Faktisk avkastning följs upp månadsvis och jämförs med det långsiktiga avkastningsbehovet. Om avkastningen inte skulle täcka avkastningsbehovet kan det leda till exempelvis omprövning av investeringsstrategin, premiehöjning eller kapitaltillskott från arbetsgivarna.

Tanken är också att SPK:s investeringsstrategi ska leverera hållbara pensioner. Det innebär att avkastningen ska täcka pensionsåtagandet och att hållbarhetsrisker, d v s risker kopplade till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer, ska minimeras. SPK arbetar generellt med fondlösningar och direkt påverkan på enskilda bolagsinnehav låter sig därmed normalt sett inte göras. Hållbarhetsarbetet i tillgångsförvaltningen fokuserar därför på bedömning av förvaltarnas hantering av dessa frågor innan första investering görs samt efterföljande kontinuerlig uppföljning. Du kan läsa mer om SPK:s arbete med ansvarsfulla investeringar här>>.

För närvarande tillämpar SPK följande långsiktiga strategi för tillgångsfördelningen:

 

Den faktiska tillgångsfördelningen i portföljen kan tillfälligtvis avvika från ovanstående beroende på exempelvis marknadsrörelser.

Du kan läsa mer om tillgångsförvaltningen i SPK:s Investeringsriktlinjer här>>.