Hållbarhetsrelaterade Upplysningar

Sammanfattning

SPK erbjuder tjänstepensionsförsäkring och våra finansiella produkter utgörs av kollektivavtalad försäkring och individuell försäkring. Allt kapital förvaltas enligt en gemensam strategi oavsett försäkringstyp och investering sker genom köp av fondandelar inom olika typer av tillgångsslag.

SPK arbetar för att leverera hållbara pensioner. Det innebär att tillgångsportföljen ska förvaltas så att avkastningen täcker pensionsåtagandet samtidigt som hållbarhetsrisker minimeras och negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas. På samma sätt som SPK:s investeringar påverkas utifrån av risker och möjligheter så har också investeringarna påverkan på samhälle, miljö och klimat och det är därför av största vikt att SPK:s tillgångar investeras på ett ansvarsfullt sätt.

Vägledning för SPK:s hållbarhetsarbete ges i en särskild Hållbarhetspolicy. Där framgår att SPK främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att sätta begränsningar på viss typ av verksamhet i portföljen och genom att påverka fondförvaltare att investera i linje med vår Hållbarhetspolicy. Genom att påverka fondförvaltare att styra sina investeringar i en viss riktning kan vi medverka till att skapa incitament för bolag att styra sina verksamheter i en mer hållbar riktning.

Uppföljning av våra förvaltares hållbarhetsarbete och av att de investerar i linje med vår Hållbarhetspolicy sker minst årligen och återrapporteras till SPK:s styrelse. Uppföljningen kan se olika ut för olika tillgångsslag beroende på tillgänglighet av data. För att mäta uppfyllandet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av våra finansiella produkter, använder vi bland annat granskningsrapporter och klimatdata som tillhandahålls av en tjänsteleverantör. Avseende fonder som inte investerar i börslistade bolag hämtar vi bland annat information från våra egna frågeformulär och förvaltarnas hållbarhetsrapporter. Även löpande dialog är viktig för avstämning och uppföljning. Där vi bedömer att det finns brister eller avvikelser försöker vi i första hand påverka förvaltaren att vidta åtgärder. Först när förvaltardialogen visat sig resultatlös överväger vi att avyttra fondinnehavet.

Förutom försök att påverka våra befintliga förvaltare att utöva påtryckning på bolagen de investerar i samarbetar vi med andra institutionella kapitalägare i syfte att påverka bolag att bättre hantera hållbarhetsfrågor. Dessutom stöder vi Climate Action 100+, ett globalt investerarlett initiativ för att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder mot klimatförändringar.

Mer information om bland annat de finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper, metoder för att bedöma, mäta och övervaka dessa, relevanta hållbarhetsindikatorer och datakällor hittar du via nedanstående länkar.

Inga mål för hållbar investering

De finansiella produkternas miljörelaterade eller sociala egenskaper

Investeringsstrategi

Andel av investeringar

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Metoder

Datakällor och databehandling

Begränsningar för metoder och data

Due diligence

Strategier för engagemang

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Mer information relaterad till Disclosureförordningen hittar du här.