Uppföljning och hantering av risk

För att på lämpligt sätt hantera de väsentliga risker som uppstår i verksamheten, och skydda mot händelser som kan hindra SPK från att uppnå sina mål, följer SPK löpande de väsentliga riskerna och är aktiv i sin riskhantering.

Ett visst risktagande är en förutsättning för att generera avkastning, men de risker som accepteras måste vägas mot den avkastning risktagandet förväntas generera. Nedan nämns kortfattat de risker som bedöms vara mest väsentliga för SPK och hur de hanteras.

Med ränterisk avses risken att marknadsvärdet på ränterelaterade tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i det allmänna ränteläget och mäts genom att beräkna hur stor värdeförändringen blir vid en given ränteförändring. För att styra ränterisken i pensionsskulden, och hantera icke önskvärda skillnader i ränterisk mellan tillgångar och pensionsskuld, används ränteswapkontrakt och andelar i särskilt lämpade obligationsfonder med relativt hög och stabil räntekänslighet i enlighet med en s k räntehedgekvot. Räntehedgekvoten anger hur stor andel av pensionsskuldens ränterisk som ska motsvaras av ränterisk i skyddande positioner.

Med prisrisk avses risken att värdet på en tillgång/fondandel förändras på ett ofördelaktigt sätt vid rörelser i tillgångspriserna och mäts genom att beräkna hur stor värdeförändringen blir vid en given tillgångsprisförändring. Exponeringen mot prisrisk begränsas bland annat genom maxgränser för exponering mot de olika tillgångsslagen och genom användande av derivatinstrument.

Med valutakursrisk avses risken att värdet på tillgångar noterade i utländsk valuta förändras vid rörelse i valutakurserna. Valutakursrisk hanteras med hjälp av valutaterminskontrakt i enlighet med en internt definierad hedgingstrategi

Med likviditetsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga när behov uppstår. För att minimera likviditetsrisken finns interna riktlinjer om likviditetsbuffertens storlek. Löpande görs även likviditetsprognoser över kommande 60-dagarsperiod.

Med kreditrisk avses risken för värdeförändringar i ett enskilt instrument till följd av faktorer hänförliga till instrumentets emittent. I och med att SPK använder sig av fondinvesteringar finns normalt ingen direktexponering mot värdeförändring kopplad till en enskild emittent. För att reducera kreditrisken begränsas innehavet av kreditobligationer i portföljen.

Med koncentrationsrisk avses risker till följd av stora enskilda exponeringar eller koncentration till vissa regioner eller branscher. En koncentration av exponeringar till ett fåtal motparter medför större negativ påverkan på SPK om motparten av någon anledning skulle få svårt att uppfylla sina förpliktelser. För att minska koncentrationsrisken ska SPK:s exponering mot enskild emittent begränsas, och tillgångarna vara väldiversifierade.

Med motpartsrisk avses risken att motparten i en affär inte kan fullgöra sina förpliktelser att betala för eller leverera avtalat finansiellt instrument. Denna risk är ett resultat av att leverans och betalning av finansiella instrument inte alltid är synkroniserade. För att reducera motpartsrisk finns krav på motpartens kreditvärdighet och att godkända ISDA- och CSA-avtal som reducerar motpartsrisken har upprättats.

Med försäkringsrisk avses risken för att utfallet av försäkringsrelaterade antaganden blir ett annat än det förväntade till SPK:s nackdel. För att reducera försäkringsrisker har SPK:s aktuariefunktion i uppgift att kontrollera att antaganden och beräkningsmodeller som används är lämpliga och vid behov föreslå förändringar. Försäkringsriskerna bedöms vidare med hjälp av stress- och scenarioanalyser.

Med operativa risker avses risker för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. För att skatta de operativa riskerna genomförs självutvärderingar och för att reducera riskerna kartläggs alla större processer, involverade risker observeras och reduceringsåtgärder som    t ex extra kontroller vidtas.

Du kan läsa mer om tillgångsförvaltningen i SPK:s Investeringsriktlinjer här>>.