Metoder

För att mäta hur de sociala och miljömässiga egenskaper som främjas av våra finansiella produkter uppfylls använder vi bland annat hållbarhetsindikatorer och mätning sker med hjälp av vår tjänsteleverantör.

Hållbarhetsindikatorer som används för att mäta och övervaka främjande av miljörelaterade egenskaper:

 • exponering mot koldioxidintensiva bolag
 • exponering mot fossila bränslen
 • exponering mot kolbrytning
 • exponering mot oljesand
 • exponering mot arktisk borrning
 • avvikelse från Parisavtalets[1] klimatmål genom motstånd mot att bekämpa klimatförändringar[2]

Hållbarhetsindikatorer som används för att mäta och övervaka främjande av socialt relaterade egenskaper:

 • avvikelse från FN:s Global Compact[3]
 • avvikelse från OECD:s riktlinjer för multinationella företag
 • exponering mot kontroversiella vapen[4]
 • exponering mot pornografi
 • exponering mot tobak
 • exponering mot cannabis för rekreation

I enlighet med vår Hållbarhetspolicy mäter vi också, med hjälp av vår tjänsteleverantör, koldioxidavtrycket avseende vissa tillgångsslag i portföljen. För närvarande mäter vi koldioxidavtrycket i aktieportföljen och i ränteportföljen avseende företagsobligationer. Målet är att koldioxidavtrycket för respektive portfölj ska vara lägre än för respektive jämförelseindex. 

Weighted Average Carbon Intensity (WACI) är ett mått på koldioxidavtryck som visar portföljens exponering mot koldioxidintensiva bolag där koldioxidintensiteten hos portföljbolaget mäts som bolagets växthusgasutsläpp i förhållande till dess intäkter. WACI beräknas som ett vägt genomsnitt av de ingående portföljbolagens koldioxidintensitet och anges som tCO₂e/Revenue[5]. Måttet beräknas per fond samt för aggregerad aktieportfölj och aggregerad företagsobligationsportfölj. Koldioxidavtrycket sätts i relation till respektive portföljs benchmark och kan jämföras från år till år.

Andra mått för uppföljning är till exempel våra fondinvesteringars exponering för klimatrisker och möjligheter, rapporteringsgrad hos underliggande portföljbolag, andel underliggande portföljbolag med ambitiösa klimatmål och andel förnybar energi i energimixen.

Carbon Risk Rating (CRR) visar en framåtblickande bedömning av hur exponerade bolagen är för klimatrisker och bolagens hantering av dessa men även hur de tar vara på möjligheter med klimatförändringarna. En hög siffra betyder en hög grad av anpassning där risker hanteras väl och möjligheter tas tillvara. Måttet sätts i relation till respektive fonds benchmark och kan jämföras från år till år.

Rapporteringsgrad hos underliggande portföljbolag, andel underliggande portföljbolag med ambitiösa klimatmål och andel förnybar energi i energimixen anges som procentuell andel av respektive fond.

Avseende fastighetsfonder och infrastrukturfonder kan mått och indikatorer för uppföljning skilja sig år mellan olika fonder. För uppföljning av enskilda fonder tittar vi främst på koldioxidavtryck. Vad gäller fastighetsfonder kan även exempelvis andelen miljöcertifierade byggnader vara ett relevant mått.

 

[1] Ett globalt klimatavtal med syfte att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

[2] Bolag som förnekar klimatförändringar, verkar genom lobbyorganisationer, eller underlåter att mildra klimatförändringar.

[3] 10 principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som grundar sig på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

[4] Antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen, biologiska vapen och kärnvapen utanför ickespridningsavtalet.

[5] Koldioxid ekvivalenter per miljon kronor i omsättning för Scope 1 och 2 utsläpp. Scope 1 omfattar företagens direkta utsläpp ifrån den egna verksamheten exempelvis utsläpp från anläggningar för egen tillverkning och från egna fordon medan Scope 2 omfattar företagens indirekta utsläpp, exempelvis från förbrukning av el och värme i den egna verksamheten.