Strategier för engagemang

Som framgår av vår Hållbarhetspolicy är påverkansarbete en viktig metod för SPK:s främjande av hållbarhetsrelaterade egenskaper. Att vi som kapitalägare kombinerar påverkan med att sätta begränsningar för viss typ av verksamhet gällande investeringar i vår portfölj, tror vi kan bidra till att fondförvaltare styr sina investeringar i en viss riktning. Detta kan i sin tur skapa incitament för bolagen att styra sina verksamheter i en mer hållbar riktning.

Uppföljning av att fondförvaltarens arbete med hållbarhetsfrågor är i linje med vår Hållbarhetspolicy sker minst årligen. Där vi bedömer att det finns kränkningar av internationella riktlinjer, konventioner och normer eller avvikelser gällande våra exponeringsgränser för vi i första hand en dialog med berörd förvaltare, för att genom påverkan få till en förändring. Att omedelbart avyttra fondinnehavet riskerar att inte leda till någon förbättring. Istället försöker vi påverka förvaltaren att vidta åtgärder, vilket kan innebära påverkansdialog med bolaget, upprättande av en trovärdig handlingsplan som förväntas leda till en tydlig förbättring eller avveckling av underliggande innehav. Om ingen förändring skett eller om ingen ny information för bedömning tillhandahållits senast vid nästa uppföljning kan SPK utdela ett ”gult kort” eller avveckla fondinnehavet under ordnade former. Att en förvaltare får gult kort innebär att vi tydliggör villkor gällande vad som måste förändras, och inom vilken tidshorisont, för att vi ska behålla fondinnehavet.

Förutom försök att påverka våra befintliga förvaltare att utöva påtryckning på bolagen de investerar i, samarbetar vi med andra institutionella kapitalägare inom ramen för en dialog- och påverkansgrupp som hanteras av vår tjänsteleverantör. Dialogen sker i syfte att påverka bolag att bättre hantera hållbarhetsfrågor, oavsett om SPK är investerade i bolaget eller inte. I Rapport Påverkansdialoger som du hittar här kan du läsa om vilka dialoger som har förts under året.

SPK stöder dessutom Climate Action 100+, ett globalt investerarlett initiativ för att påverka världens största utsläppare av växthusgaser att vidta nödvändiga åtgärder mot klimatförändringar. Vi försöker även påverka våra externa förvaltare att också stödja detta initiativ.