Andel av investeringar

En hållbar investering är, enligt definition i den så kallade Disclosureförordningen[1], en investering i ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning.

SPK investerar indirekt, via fonder inom olika tillgångsslag. Även om SPK:s finansiella produkter innehåller så kallade hållbara investeringar så har vi inget åtagande om en minsta andel hållbara investeringar i portföljen.

Investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper SPK främjar utgör ca 93,5% av SPK:s totala investeringar. I de övriga investeringar som görs ingår en fond av hedgefonder. Syftet med denna är att, tillsammans med andra investeringar i portföljen, skapa avkastning för att täcka pensionsåtagandet. Även i denna investering kan det finnas delar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men det är inget vi kan garantera. Investeringen omfattas dock av såväl miljörelaterade som sociala minimiskyddsåtgärder. Det innebär att fonden måste ta hänsyn till de internationella riktlinjer, normer och konventioner SPK följer och de exponeringsgränser SPK har satt upp gällande miljö, arbetstagares rättigheter och mänskliga rättigheter. Uppföljning av detta sker genom SPK:s årliga portföljgranskning med hjälp av vår tjänsteleverantör.

I övriga investeringar ingår också Kassa samt de derivat som används i syfte att minska risken i aktie-, ränte- och/eller valutaexponeringar.

I Disclosureförordningens artikel 8 behandlas produkter som främjar egenskaper relaterade till miljö och klimat samt sociala och styrningsrelaterade egenskaper medan artikel 9 rör produkter som har hållbarhet som mål. SPK gör nya investeringar enbart i fonder som är eller är på väg att klassificeras som artikel 8 eller 9 enligt Disclosureförordningen. På sikt kommer därför alla SPK:s investeringar att vara investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper, med undantag för Kassa och de derivat som används i syfte att minska risken i aktie-, ränte- och/eller valutaexponeringar.

 

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn som trädde i kraft den 10 mars 2021.