Begränsningar för metoder och data

En del av den klimatdata vi erhåller från vår tjänsteleverantör är estimerad på grund av avsaknad av rapporterade uppgifter från bolagen. Vi bedömer den tjänsteleverantör vi anlitar som en tillförlitlig källa som har erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsdata, och vi har förtroende för att de tar fram sina estimat på ett bra sätt genom att använda vedertagna metoder.

I fonder som inte investerar i börslistade bolag är portföljgranskning med hjälp av vår tjänsteleverantör inte möjlig eftersom erforderliga data om dessa fonders innehav är svårtillgängliga. Identifiering och uppföljning sker då i stället utifrån uppgifter som vi själva samlar in och analyserar. Detta påverkar inte uppfyllandet av de miljömässiga eller sociala egenskaper som främjas av våra finansiella produkter eftersom vi samtidigt har en nära dialog med samtliga våra förvaltare och därmed kontinuerligt följer upp deras respektive hållbarhetsarbete.

Vi ställer krav på våra fondförvaltare att förvalta i enlighet med vår Hållbarhetpolicy och vi gör en noggrann utvärdering av fondförvaltares hållbarhetsarbete före första investering. Därför bedömer vi att ovan beskrivna begränsningar för metod och data inte i någon större utsträckning påverkar uppfyllandet av de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av våra finansiella produkter.