Investeringsstrategi

SPK förvaltar allt kapital enligt en gemensam strategi. Investering sker i olika grupper av tillgångsslag, för närvarande aktier, kreditobligationer, statsobligationer, alternativa placeringar såsom hedgefonder, samt realtillgångar i form av fastigheter, skog och infrastruktur. Förvaltningen av SPK:s tillgångar regleras bland annat i SPK:s investeringsriktlinjer. Av effektivitetsskäl sker förvaltningen av tillgångarna genom att anlita externa förvaltare, huvudsakligen genom köp av fondandelar.

SPK:s investeringsstrategi ska leverera hållbara pensioner. Det innebär att portföljen ska förvaltas så att avkastningen täcker pensionsåtagandet och hållbarhetsrisker minimeras. Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde. Vid investering ska dessutom hänsyn tas till investeringens så kallade huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling[1].

I vår Hållbarhetspolicy, fastställd av SPK:s styrelse, ges vägledning i hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas. SPK investerar i fonder och gör därför ingen bedömning av praxis för god styrning gällande enskilda bolag. Hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltningen fokuserar i stället på bedömningar av fondförvaltares hållbarhetsarbete. Redan innan första investering gör vi, genom analys och portföljgranskning, en bedömning av hur väl förvaltarens hantering av hållbarhetsfrågor är förenlig med SPK:s Hållbarhetspolicy. Anlitade fondförvaltares hantering av hållbarhetsfrågor utvärderas och följs upp kontinuerligt och vi försöker fortlöpande påverka våra fondförvaltare att utveckla och förbättra sitt hållbarhetsarbete, vilket innebär en indirekt påverkan på bolag.

Vi eftersträvar att undvika bolagsinvesteringar som innebär, eller riskerar att innebära, en kränkning av de internationella riktlinjer, konventioner eller normer som SPK följer. Vilka de är framgår av bilaga 1 till vår Hållbarhetspolicy. Här ingår OECD:s riktlinjer för multinationella företag, vilka inkluderar aspekter på hur företag bör stödja och upprätthålla principer för god bolagsstyrning och utveckla och tillämpa god praxis i styrningen.

Att SPK är undertecknare av det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI) innebär att vi ska följa sex vägledande principer för ansvarsfulla investeringar med syfte att implementera och integrera bland annat företagsstyrningsfaktorer i investeringsprocesser. Vi eftersträvar att samtliga fondförvaltare som anlitas också ska vara undertecknare av PRI och därmed även de följa dessa givna principer för ansvarsfulla investeringar.

En aktieägare kan påverka bolagen den är investerad i bland annat genom att rösta på bolagets stämmor, genom arbete i bolagets valberedning och genom att föra en aktiv dialog med bolaget, enskilt eller gemensamt med andra av bolagets aktieägare. Som fondandelsägare kan inte SPK utöva den ägarstyrning som deltagande på bolagsstämmor möjliggör, utan får förlita sig på att anlitade förvaltare gör detta på ett bra sätt. Redogörelser för de principer SPK:s fondförvaltare har antagit gällande sitt aktieägarengagemang samt information om hur de har tillämpats hittar du här.

 

[1] enligt FN:s definition i den så kallade Bruntlandrapporten (1987), ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”