Pictet – ny förvaltare hos SPK

Under våren har SPK inlett samarbete med en ny förvaltare, den schweiziska förvaltaren Pictet.

SPK har investerat i två fonder där Pictet placerar kapitalet på de globala ränte-, kredit- och valutamarknaderna. Fonderna heter ’Absolute Return Fixed Income’ (ARFI) och ‘Global Fixed Income Opportunities’ (GFIO). De två fonderna har snarlik inriktning och förvaltas av samma team. Det som främst skiljer dem åt är olika risknivåer. Genom att SPK investerar i båda fonderna kan vi anpassa den samtagna risknivån till det som vi bedömer passar SPK bäst.

Fonderna ingår i den portföljroll som vi kallar ’Långsiktigt avkastningssökande’ där exponeringen mot de globala kreditmarknaderna är det mest centrala. Därtill har förvaltarna stora frihetsgrader att hantera duration och andra exponeringar mot räntemarknaderna för att både skapa avkastning och att skydda värdet mot olika typer av rörelser på de globala räntemarknaderna.

Arbetet med att analysera och utvärdera Pictet och det aktuella förvaltningsteamet har pågått under en längre tid och har omfattat intervjuer av seniora förvaltare i teamet både digitalt och via platsbesök. Därtill har vi gjort en analys och screening av fondernas ESG-arbete innan investering för att se i vilken grad det ligger i linje med SPKs arbete och förväntningar.