SPK investerar i Asien

SPK har under våren investerat i två nya aktiefonder, GS China A-share Equity Fund och GS India Equity Portfolio, båda aktivt förvaltade av Goldman Sachs Asset Management (GSAM).

Vi har ur ett långsiktigt perspektiv identifierat Kina och Indien som två spännande marknader med god potential, av flera anledningar. De är världens folkrikaste stater med ökande inhemsk konsumtion och båda har under senare år genomgått en rad olika reformer som har förbättrat investeringsklimatet. Indien har därtill gynnsam demografi och en marknad präglad av privat företagande och entreprenörskap. Även om ESG kan vara utmanande i dessa marknader idag tycks förändringar till det bättre vara på gång även inom detta område. Kina har till exempel skrivit på Parisavtalet och båda länderna förväntas göra stora satsningar inom förnybar energi inom de närmaste åren.

Förvaltningen av dessa fonder kännetecknas av fundamental analys med fokus på djup förståelse för bolag samt disciplinerade och välstrukturerade investeringsprocesser. Båda fonderna har väl utarbetade metoder för integrerad ESG analys. Särskilt China A-share Equity Fund präglas av ett starkt fokus på ESG, i synnerhet G, genom hela analys- och investeringsprocessen. Fonderna förvaltas av lokalt placerade förvaltningsteam med djup förståelse för kultur och lokal marknad, goda språkkunskaper och breda kontaktnät. Fondförvaltarna kan också dra nytta av goda resurser inom en väletablerad förvaltningsorganisation med lång erfarenhet av dessa specifika marknader, vilket är en styrka.