Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Övervakning av de miljörelaterade och sociala egenskaper som SPK främjar sker genom kontinuerlig uppföljning av de fonder vi investerar i. Uppföljningen kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av tillgångsslag det handlar om.

Innan vi investerar i en ny fond gör vi en grundlig genomgång av hur fondförvaltaren arbetar med hållbarhetsfrågor och av förvaltarens investeringsprocess för att säkerställa att detta arbete förefaller vara lämpligt och att det är förenligt med SPK:s Hållbarhetspolicy. Bedömningen utgår ifrån ett frågeformulär där vi som en del i analysen ställer specifika frågor relaterade till hållbarhet, men även intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen och platsbesök ingår i analysen. Avseende fonder som investerar i börslistade bolag, där granskning är möjlig utifrån tillgängliga data, inkluderar utvärderingen en portföljgranskning med hjälp av vår tjänsteleverantör.

Uppföljning av att våra befintliga fondförvaltares arbete med hållbarhetsfrågor är i linje med vår Hållbarhetspolicy sker kontinuerligt genom bland annat portföljgranskning där samtliga fondinnehav i börslistade bolag granskas för kränkning av de internationella riktlinjer, konventioner och normer vi följer och för avvikelser gällande våra exponeringsgränser. Mer information om dessa hittar du i bilagor till vår Hållbarhetspolicy. Portföljen granskas årligen per årsskiftet. Resultatet av portföljgranskningen analyseras av SPK:s hållbarhetsansvarig i samarbete med Kapitalförvaltningsavdelningen.

Avseende fonder som inte investerar i börslistade bolag, till exempel infrastruktur- och fastighetsfonder, är portföljgranskning med hjälp av vår tjänsteleverantör inte möjlig eftersom erforderliga data om dessa fonders innehav är svårtillgängliga. Uppföljning av dessa sker årligen utifrån uppgifter som vi själva samlar in och analyserar, exempelvis från fondförvaltarnas hållbarhetsrapporter, GRESB[1] och genom våra egna frågeformulär.

Vi för nära dialoger om hållbarhetsfrågor med alla våra förvaltare och dessa dialoger utgör också del i vår övervakning av de miljörelaterade och sociala egenskaper SPK främjar. När negativa konsekvenser identifieras försöker vi påverka våra fondförvaltare att vidta åtgärder relaterade till dessa.

Resultatet av portföljgranskning och utvärdering av fondförvaltares hållbarhetsarbete sammanfattas och redovisas årligen för SPK:s styrelse.

 

[1] Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) är en branschledd organisation som samlar in, validerar, poängsätter och jämför hållbarhetsdata och tillhandahåller ramverk för att mäta hållbarhetsprestanda.